سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب 
نماینده طلاب اراک 
 
 
اجرائی