مشخصات فردی و زندگینامه
نام:نجف علی
نام خانوادگی:غلامی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.